Verksamhetsområden

BROTT OCH STRAFFRÄTT
Offentligt försvar När någon är misstänkt för ett brott har denne i regel rätt till en advokat. Den misstänkte har rätt att begära vilken advokat som helst, en förutsättning är att advokaten kan åta sig uppdraget.

Advokaten ska ta tillvara den misstänktes rättigheter i alla avseenden, såväl under förundersökningen som vid en eventuell rättegång. Det är viktigt att den offentliga försvararen är aktiv redan i ett tidigt skede under förundersökningen. Advokaten har rätt att få tillgång till samma utredningsmaterial som polis och åklagare. Advokaten har rätt att begära ytterligare förhör med redan hörda personer och kan begära förhör med personer som den misstänkte bedömer är viktiga och som polisen inte har förhört. Många brott kan vidare läggas ned redan under förundersökningen.

För det fall att den misstänkte är anhållen eller häktad står han/hon i ständig och regelbunden kontakt med sin advokat för att få vägledning genom hela rättsprocessen avseende frihetsberövandet.

Under rättegången biträder advokaten klienten rörande allt som kan uppkomma. Advokaten håller förhör med målsägande och vitten för att föra fram klientens sak. Likaså ställer advokaten frågor till klienten och driver klientens inställning med total lojalitet. Det råder tystnadsplikt mellan klienten och advokaten.

Att misstänkas för brott kan vara en stor påfrestning för den enskilde. Vi på allmänna advokatbyrån har lång erfarenhet av offentliga försvarar uppdrag i alla typer av ärenden och ger Dig som misstänkt en professionell och aktiv vägledning genom hela processen.

Målsägande När någon blir utsatt för brott har denne ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska vara ett stöd för den utsatte genom hela det rättsliga förfarandet och tillvara ta klientens intressen i alla avseenden. En viktig uppgift för målsägandebiträdet är att även bistå målsäganden att föra talan om skadestånd, s.k. enskilt anspråk i anledning av brottet.

Vi på allmänna advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att verka som målsägandebiträde. Vi ger dig ett personligt engagemang och vägledning direkt efter polisanmälan och genom hela förundersökningen och under en eventuell rättegång. Vi är med på polisförhör vid behov, förbereder dig inför rättegången, hjälper dig att räkna ut skadestånd och driver din skadeståndstalan under förhandlingen i tingsrätten och finns med som ett stöd under hela rättegången. Vår målsättning är att du som brottsoffer ska känna dig trygg under hela processen.

Du har rätt att begära en viss jurist eller advokat som målsägandebiträde. Om du inte har något önskemål utser rätten ett ombud. Kostnader för målsägandebiträdet ersätts alltid av staten.

Vi har stor vana av att bistå brottsoffer som lever under hot och har ett brett samarbete med exempelvis kvinnojourer och skyddade boenden.

Vi verkar även som särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT
Faderskap Det är av stor betydelse att ett barnets fader och moder är korrekt registrerade i den svenska folkbokföringen. Ibland är registreringen felaktig eller ofullständig. Vi biträder i samband med domstols fastställande eller upphävande av faderskap.

Vårdnad, boende och umgänge och underhållsbidrag Hur barnen ska hanteras vid en separation eller skilsmässa är i regel en känslig fråga som kan ge upphov till många frågeställningar och svåra beslut. Detta sker dessutom ofta i ett turbulent skede av livet. Det är viktigt att du skaffar dig information om dina rättigheter. Vi hjälper dig och förklarar regelsystemet och vilka alternativ som finns. Att ta hjälp av advokat behöver inte betyda att tvisten måste prövas av domstol. Vår strävan är, när det finns möjlighet, att hjälpa dig för att du tillsammans med den andre föräldern skall finna bra lösningar för ditt barn.

Går det inte att komma överens kan vi vara ditt biträde i domstol. Det kan då handla om frågan om vem som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden, att begära ensam eller gemensam vårdnad om barnet, att fastställa hur barnets umgänge skall se ut eller vid gemensam vårdnad, att bestämma var barnet skall ha sitt stadigvarande boende.

Om en förälder agerar mot ett domstolsbeslut och vägrar lämna ut ett barn till umgänge eller återlämna ett barn efter avslutat umgänge kan det bli aktuellt gå till domstol i ett s.k. verkställighetsärende.

Den som inte bor tillsammans med sitt barn har en skyldighet att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Det kan ske genom försäkringskassans bestämmelser om underhållsstöd eller efter beräkning av skäligt underhåll enligt Föräldrabalkens regler. Inte sällan visar det sig att underhållsskyldigheten beräknad efter Föräldrabalkens regler ger ett högre underhåll än vad som kan erhållas från försäkringskassan. Kan föräldrarna inte enas finns möjlighet för domstol att pröva beloppets storlek. Vi hjälper dig att förklara begrepp såsom standardtillägg, räkna ut underhållsbidragets storlek och agerar som rättsligt biträde i process om underhållsbidrag.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av familjerättsliga tvister och ger dig utöver vår kunskap och erfarenhet ett personligt engagemang genom hela processen. En vårdnadstvist kan ta lång tid och kan vara påfrestande för såväl barn som föräldrar. Familjerättsliga tvister ställer därför höga krav på ett rättsligt biträde. Vi har även erfarenhet av att biträda personer som lever under hot och har ett brett samarbete med exempelvis kvinnojourer och skyddade boenden. I familjemål kan du beviljas rättshjälp om din inkomst inte överstiger ett visst belopp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring.

Vi verkar som medlare i vårdnadsmål och i mål om verkställighet.

Ekonomisk familjerätt –boutredning, bodelning, arv, gåva, testamente och samboavtal Till följd av separation ska den gemensamma egendomen bodelas. Det uppstår ofta frågor och blir tvister i anledning av bodelning.  Det är alls inte ovanligt att en bodelningstvist kan bli långvarig. Det är påfrestande att leva i en konflikt. Vi hjälper dig att genomföra en bodelning på ett korrekt och effektivt sätt.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Vid dödsfall uppkommer frågor kring boets innehåll, hur boet ska fördelas och frågor kring testamente. Vi hjälper dig att förklara ärvdabalkens regler om hur ett arv fördelas.

När Du juridiskt ändrar Din livssituation och t ex blir sambo hjälper vi dig med t ex samboavtal och inbördes testamente, allt för att undvika framtida tvister.

Internationella vårdnadstvister/bortförande av barn Idag är det vanligt att familjerättsliga tvister har internationella inslag. Detta föranleder en rad komplicerade frågeställningar. Att som förälder befinna sig i olika länder och inte komma överens om hur barnen ska hanteras är dessutom i regel förenat med stor oro. Det ställs därför särskilt höga krav på rättsliga ombud i dessa avseenden.

Det finns ett antal olika internationella avtal som reglerar internationella familjerättsliga ärenden. När det gäller vårdnad, boende och umgänge kan exempelvis frågor om vilket lands lag som ska tillämpas uppkomma och vilket lands myndigheter som ska vara behöriga att vidta åtgärder. Vidare kan det handla om erkännande av utländska vårdnadsavgöranden i Sverige eller om en dom eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge som meddelats i Sverige gäller och kan verkställas i ett annat land.

Det har blivit allt vanligare med olovliga bortförande eller kvarhållande av barn mellan olika länder. Med hjälp av internationella avtal har man försökt förebygga och lösa fall där barn förs bort över landgränserna. Utöver barnkonventionen är det viktigaste 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn, som gäller mellan Sverige och 83 andra länder. För att Haagkonventionen ska vara tillämplig krävs att det land till vilket barnet bortförts eller kvarhålls har tillträtt konventionen. Om landet inte har tillträtt konventionen är det betydligt svårare att återfå barnet. Man får då, utöver att försöka få till en frivillig lösning, processa enligt gällande rätt om vårdnad, boende och umgänge i det aktuella landet.

Om ditt barn bortförts till eller kvarhålls i ett annat land är det viktigt att agera så snabbt som möjligt. Detta gäller även vid den omvända situationen, dvs. om du själv bor i ett annat land än Sverige och ditt barn bortförts till eller kvarhålls i Sverige. Vi biträder föräldrar såväl i Sverige som i andra länder som önskar återföra sina barn. Vi har ett nära samarbete med utrikesdepartementet (UD) som är s.k. centralmyndighet i denna typ av ärenden. I första hand försöker vi i samarbete med UD att finna en frivillig lösning mellan föräldrarna. Går inte detta får ärendet avgöras i domstol. Gäller det återförande till Sverige från ett annat land sker förhandlingen i domstol i det land där barnet befinner sig. Du behöver oftast ett rättsligt biträde även i det land där barnet befinner sig. Vi hjälper Dig att finna ett sådant lämpligt ombud. Möjligheten och väntan på att återfå barn som bortförts till eller kvarhålls i andra länder varierar från land till land och beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet. Domstolarna har tidsfrister att förhålla sig till i denna typ av ärende. Dessa tidsfrister ställer även höga krav på ditt rättsliga ombud att agera snabbt.  Att få sitt barn bortfört eller hotas av att få sitt barn överfört till ett annat land är en av de svåraste situationerna man kan befinna sig i. Vi ger dig utöver vår kunskap och erfarenhet på området även ett personligt engagemang och vägledning under hela processen. Vi har advokater som finns med på UD:s rekommendationslista över jurister med erfarenhet av Haagärenden.

FASTIGHETSRÄTT OCH ENTREPRENADRÄTT
Vi åtar oss uppdrag inom fastighets- och entreprenadrättens alla områden.

Fastighetsrättens allmänna del handlar i stort om det rättsliga förhållandet mellan enskilda och regleras främst i jordabalken. Det kan handla om allmän rådgivning vid exempelvis försäljning av fastighet, ingående av entreprenadkontrakt eller hur man lämpligen agerar om man är – eller riskerar att bli – inblandad i en rättslig tvist. Det kan vidare röra sig om upprättande av handlingar, exempelvis köpekontrakt, gåvobrev, servitut eller arrende eller att granska avtal inför kontraktskrivning. Vi agerar vidare som ombud vid rättsligt förfarande i domstol.

Fastighetsrättens speciella del rör i stort alla de andra lagar som inte hör till den allmänna fastighetsrätten och där kommuner eller myndigheter utövar makt mot enskilda. Vi har en bred erfarenhet inom området samt ett bra kontaktnät för det fall sakkunnig behöver anlitas i ett uppdrag. Uppdrag inom denna rättsliga disciplin kan avse ärenden som rör miljöbalken, exempelvis vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet eller grannelagsrättsliga frågor. Det kan vidare avse att utreda om fastighetsbildning, exempelvis avstyckning av tomt, är möjlig, eller att biträda i ärenden om bygglov eller i olika hörandefrågor.

Entreprenadrätten är reglerad i lag men även i olika allmänna bestämmelser, exempelvis AB, ABS, ABT. De uppdrag vi åtar oss kan avse att vara ombud för ett företag som inte får betalt för utfört arbete i en byggnadsentreprenad. Vi kan även vara ombud för en beställare, exempelvis en konsument, som blir instämd i domstol. Vi kan vidare hjälpa dig att granska kontrakt inför tecknande därav eller ge allmän rådgivning om hur ett uppkommet problem lämpligen skall lösas eller hur potentiella problem på ett bra sätt kan undvikas.

FÖRSÄKRINGS- OCH SKADESTÅNDSRÄTT
Att råka ut för en svår olycka, en svår sjukdom eller att bli felbehandlad i vården är en stor förändring i livet. Då behöver Du få veta Dina rättigheter. Vi har gedigen erfarenhet av personskadereglering och tvister med försäkringsbolag. Drabbas Du av personskada i trafiken har försäkringsbolagen en gemensam överenskommelse om att Du kostnadsfritt på bolagets bekostnad får anlita juridiskt ombud. Vi hjälper Dig också i ärenden gällande sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadelivränta och övriga samordningsförmåner.

KONSUMENTRÄTT
Inte sällan uppstår en tvist mellan konsumenter och näringsidkare. Tvisten kan exempelvis gälla en felaktig badrumsrenovering, felaktiga fakturor eller att den köpta varan inte överensstämmer med vad som kan anses följa av avtalet. Vi hjälper privatpersoner som är missnöjda med en vara eller tjänst som köpts av t.ex. en bilhandlare eller hantverkare. Vi har också stor erfarenhet av att företräda näringsidkare i konsumenttvister.

Konsumeter som har anmärkningar på en vara eller tjänst har möjlighet att få hjälp av en kommunens konsumentvägledare. Man kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan ge en rekommendation om hur parterna ska lösa tvisten. Om nämndens beslut inte efterföljs kan den andra parten föra saken vidare till domstol.

Vi kan lämna allmän rådgivning om hur ett uppkommet problem lämpligen ska lösas. Vi åtar oss också uppdrag som ombud i domstolsprocesser för både konsumenter och näringsidkare.

MIGRATIONSRÄTT
Migrationsrätten reglerar vilka personer som får resa in i, vistas i samt bosätta sig i Sverige. Frågor kring visering för inresa till Sverige är sällan en fråga som kräver hjälp av advokat. Skall du resa in i landet för att arbeta, söka arbete eller för att bosätta dig på längre sikt, kan Du behöva hjälp av advokat.

Det finns olika anledningar till att människor kan vilja bosätta sig i Sverige. Personer som söker uppehållstillstånd på grund av giftemål med en person bosatt i Sverige, eller som vill återförenas med sin familj här i landet måste ofta själva stå för kostnaderna för en anlitad advokat. Allmänna advokatbyrån har mycket lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa klienter med frågor om uppehållstillstånd för anhöriginvandring och återförening av familjer.

Vi har även lång erfarenhet av att representera både personer som söker arbetstillstånd i Sverige, samt arbetsgivare som vill ha hjälp med arbetstillstånd för sina anställda.

Personer som söker skydd och asyl i Sverige har oftast rätt till en advokat i den rättsliga processen. Att vara offentligt biträde för flyktingar och skyddsbehövande personer kräver en bred kunskap i och erfarenhet av både svensk och internationell rätt, samt ständigt aktuell kunskap om situationen i världen. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med asylfrågor och har sedan länge ett brett nätverk och gott samarbete med ideella organisationer inom området och invandrarföreningar.

Den som har levt en längre tid i Sverige kan ha rätt till svenskt medborgarskap och ett svenskt pass. I dessa ärenden har du inte rätt till någon advokat via Migrationsverket, utan måste själv betala för kostnaden.

Socialrätt, LVU, LRV/LPT samt LVM
Vi på Allmänna Advokatbyrån har gedigen erfarenhet av att arbeta som ombud och offentliga biträden i mål som gäller samtliga tvångslagstiftningar.

Vi företräder regelbundet patienter inom psykiatrin som tvångsvårdas enligt LPT/LRV samt personer som riskerar omhändertagande på grund av ett misstänkt missbruk, enligt LVM.

Vad gäller vård enligt LVU så är våra advokater ofta engagerade som offentliga biträden för föräldrar vars barn hotas av tvångsomhändertagande enligt LVU, samt arbetar som ställföreträdare för barn som utreds för sådan tvångsvård.

I samtliga dessa ärenden är det av stor vikt att de inblandade personerna får ett offentligt biträde som har god erfarenhet av samspelet mellan domstolen och de sociala myndigheterna. Allmänna advokatbyrån har genom vår långa erfarenhet av socialrätten goda insikter i parternas agerande i dessa mål.

Våra advokater har lång erfarenhet och bred kompetens.

Vi hjälper dig ansöka om rättsskydd och rättshjälp. Det begränsar dina kostnader för att få juridisk hjälp.

RÄTTSSKYDD

Nästan alla har hemförsäkringar som innehåller rättsskydd. Rättsskyddet kan användas vid många olika typer av tvister. Försäkringsvillkoren beskriver närmare vilka förutsättningar du har att få rättsskydd. Försäkringens självrisk brukar variera från 20 till 25{4a8b6a0b94a63d7713b7120d646baa03158630cbe43d4bdb42500f654e37f9a8} av ärendets totala kostnader.

Vi hjälper dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

RÄTTSHJÄLP

Staten beviljar ofta rättshjälp när du inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar en egenavgift som framför allt bestäms utifrån din inkomst och din försörjningsbörda.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.